Regulamin Organizacyjny




Załącznik do uchwały Nr ...........

Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

z dnia ...........................



REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W WIERUSZOWIE






Rozdział I


Przepisy ogólne



§ 1



Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład.



§ 2



Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Wieruszowskiego

2. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wieruszowskiego

3. PUP - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie.

4. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie.

5. Komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć dział w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie.

6. Klubie Pracy - należy przez to rozumieć Klub Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Wieruszowie.

7. EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny.





§ 3



1. Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), przepisów wykonawczych oraz innych ustaw, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. nr 210,poz. 2135 z późn.zm),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

4) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r., nr 39 poz. 353 z późn. zm.).

5) innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy i bezrobocia.





2. PUP działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zmianami),

2) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2001r.

nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami),

3) statutu

4) niniejszego Regulaminu.



3. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest plan finansowy obejmujący dochody

i wydatki.

4. Zasady gospodarki finansowej PUP oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.



§ 4



1. Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi instytucjami rynku pracy, a w szczególności z :

1) Ochotniczymi Hufcami Pracy

2) agencjami zatrudnienia,

3) instytucjami szkoleniowymi,

4) instytucjami partnerstwa lokalnego,

5) z organami samorządu terytorialnego, powiatową radą zatrudnienia oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką rynku pracy.





Rozdział II


Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy

w Wieruszowie


§ 5



1. Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor PUP i ponosi pełną odpowiedzialność przed Starostą z upoważnienia, którego działa.

2. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

3. Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.

4. Podczas nieobecności Dyrektora PUP kierownictwo sprawuje Kierownik Działu Aktywizacji Rynku Pracy. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP.







Rozdział III


Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie


§ 6



1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką
i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce ułatwia prawidłowe zarządzanie.

2. Działem kieruje kierownik działu.

3. Liczbę stanowisk pracy w poszczególnych działach ustala Dyrektor PUP uwzględniając warunki działania i realizowane zadania.

4. W celu realizacji określonych zadań w PUP, Dyrektor PUP może powoływać zespoły i komisje zadaniowe.


§ 7



Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

1) zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,

2) szczegółowy zakres czynności pracowników,

3) szczegółowy zakres zadań i strukturę komórek organizacyjnych ustalonych przez Dyrektora PUP.





Rozdział IV



Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie



§ 8



W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Aktywizacji Rynku Pracy

2) Dział Rejestracji , Pośrednictwa Pracy i Ewidencji

3) Dział Organizacyjno - Administracyjny

4) Dział Finansowo - Księgowy



§ 9



1. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje pracę:

1) Kierownika Działu Aktywizacji Rynku Pracy,

2) Kierownika Działu Rejestracji , Pośrednictwa Pracy i Ewidencji

3) Głównego Księgowego,

4) Działu Organizacyjno - Administracyjnego.

2. Kierownika Działu Aktywizacji Rynku Pracy bezpośrednio nadzoruje pracę Działu

Aktywizacji Rynku Pracy.

3. Kierownik Działu Rejestracji Pośrednictwa Pracy i Ewidencji bezpośrednio nadzoruje pracę
Działu Rejestracji, Pośrednictwa Pracy i Ewidencji

4. Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Finansowo - Księgowym.

5. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa rozdział V niniejszego regulaminu.

6. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na komórki organizacyjne, podległość służbową określa schemat organizacyjny będący załącznikiem nr 1 do regulaminu

7. Szczegółowy wykaz stanowisk w PUP stanowi załącznik nr 2 do regulaminu



§ 10



1. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

1) promocja usług oferowanych przez urząd

2) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami),

3) planowanie, pozyskiwanie, gospodarowanie i dysponowanie przekazanymi środkami Funduszu Pracy

4) planowanie i dysponowanie środkami pochodzącymi z EFS,

5) planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi PUP,

6) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy PUP,

7) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań PUP,

8) zatrudnianie , zwalnianie i ocenianie pracowników PUP zatwierdzanie zakresów czynności pracowników PUP oraz wnioskowanie do Starosty w sprawie upoważniania pracowników PUP do załatwiania w jego imieniu spraw w tym wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez PUP w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,

9) ustalanie, określanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych

10) załatwianie spraw w imieniu starosty na podstawie stosownego upoważnienia , w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiatowy urząd pracy,

11) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych

12) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilno/prawnych,

13) opracowanie i przedkładanie do uchwalenia Zarządowi Powiatu regulaminu organizacyjnego PUP,

14) współpraca z organami samorządów lokalnych, instytucjami dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, instytucjami szkoleniowymi , ośrodkami pomocy społecznej, pracodawcami,

15) określenie zasad prawidłowej obsługi interesantów, załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,





§ 11



Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych PUP należy:

1) koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej,

2) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej,

3) dbałość o rozwój zawodowy pracowników, a w szczególności umożliwienie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla publicznych służb zatrudnienia,

4) opiniowanie doboru obsady osobowej komórki organizacyjnej, wnioskowanie o wysokość wynagrodzeń, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,

5) udzielanie pomocy pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej w opracowaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,

6) dokonywanie kontroli pracy podległej komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego,

7) prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,

8) podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisania Dyrektorowi PUP,

9) ustalanie i aktualizowanie zakresów czynności dla podległych pracowników,

10) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych,

11) zapewnienie przestrzegania przepisów instrukcji, regulaminów oraz aktów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora PUP,

12) opracowanie projektów dokumentów związanych z realizowanymi przez dział zadaniami takich jak projekty zarządzeń, decyzji, wniosków, umów cywilno-prawnych oraz procedur,

13) powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania zadań i czynności dodatkowych nie objętych zakresem czynności,

14) wyznaczania zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracowników PUP,

15)prawo żądania od Dyrektora PUP w uzasadnionych przypadkach materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania przydzielonych zadań.



§ 12



1. Postanowienia § 11 mają również zastosowanie do Głównego Księgowego, który bezpośrednio nadzoruje pracę podległego Działu Finansowo - Księgowego.

2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają przepisy Ustawy z dnia
30 czerwca 2005r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104) z póż. zm







Rozdział V


Zakres zadań komórek organizacyjnych

Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie


§ 13



Do zakresu zadań podstawowych Działu Aktywizacji Rynku Pracy należy:

1) planowanie i rozdysponowanie środków Funduszu Pracy i środków z Funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

2) planowanie i organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych ,osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu , współpraca z instytucjami szkoleniowymi oraz udzielanie pożyczek dla bezrobotnych

3) finansowanie kosztów egzaminu, uzyskanie licencji lub studiów podyplomowych

4) inicjowanie i organizowanie prac interwencyjnych, staży oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy i robót publicznych

5) refundowanie pracodawcom jednorazowo kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

6) refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

7) przyznawanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

8) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

9) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

10) dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie od tego wynagrodzenia

11) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny zatrudnienia subsydiowanego,

12) przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia staży i przygotowania zawodowego,

13) organizowanie prac społecznie użytecznych,

14) organizowanie świadczeń przysługującym rolnikom zwolnionym z pracy,

15) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP,

16) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku skierowania przez PUP,

17) realizowanie w zakresie określonym w ustawie innych instrumentów rynku pracy,

18) inicjowanie i realizowanie programów lokalnych,

19) inicjowanie i realizowanie projektów finansowych EFS

20) przygotowywanie projektu decyzji o obowiązku zwrotu należności pobranych z tytułu refundacji lub przyznawanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości w/w należności oraz o obowiązku zwrotu kosztów szkolenia,

21) opracowanie strategii i polityki lokalnego rynku pracy,

22) prowadzenie analiz okresowych skuteczności zastosowanych programów, monitoring programowy oraz ocena efektywności poszczególnych programów,

23) koordynowanie działań związanych z realizacją programów finansowych z EFS

24) sporządzanie sprawozdawczości w ramach realizacji projektów finansowanych z EFS ,

25) opracowanie analiz, ocen, sprawozdawczości dotyczącej problematyki zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu,

26) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia w tym informowanie o zawodach na rynku pracy o możliwościach szkolenia i kształcenia,

27) udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

28) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

29) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

30) udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychologicznych,

31) realizacja szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

32) realizacja zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy,

33) tworzenie dostępu do informacji i elektronicznych baz danych .

2. Dział przy oznakowaniu spraw używa symbolu ARP.

§ 14



1. Do zakresu zadań podstawowych Działu Rejestracji, Pośrednictwa Pracy i Ewidencji w szczególności należy:

1) udzielanie klientom PUP wyjaśnień i informacji dotyczącej zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnego i poszukującego pracy oraz przysługujących świadczeń z tytułu bezrobocia,

2) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy i ustalanie statusu osoby bezrobotnej,

3) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a w szczególności związanych z obowiązkiem:

a) zgłaszania obsługiwanych osób bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczeń,

b) zgłaszanie zmian wszelkich danych,

c) wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

4) obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i uprawnionych do świadczeń pieniężnych: zasiłku, dodatku aktywizacyjnego, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

5) wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w zakresie określonym upoważnieniem Starosty:

a) o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymania lub wznowienia wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych nienależnie pobranych świadczeń,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy,

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych i przygotowanie dokumentacji do przekazania Wojewodzie,

7) wydawanie zaświadczeń obywatelom polskim zatrudnionym u pracodawców zagranicznych,

8) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw z którymi Unia Europejska zawarła umowę o swobodzie przepływu w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.

9) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

10) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

11) pozyskiwanie ofert pracy,

12) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy, z pracodawcami (giełdy pracy, spotkania)

13) upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,

14) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną oferta pracy,

15) współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania

16) informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach

17) monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

18) realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowymi zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn nie dotyczących pracowników,

19) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

20) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami państw członkowskich Unii Europejskiej i państw z którymi Unia Europejskiej zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,

21) informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach , z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,



2. Dział przy oznakowaniu spraw używa symbolu RPPiE



§ 15



1. Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo - Księgowego w szczególności należy:

1) opracowanie planów finansowych, budżetu Funduszu Pracy oraz środków pochodzących z EFS,

2) obsługa finansowa świadczeń Zakładowego Funduszu Socjalnego,

3) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list wypłat wynagrodzeń,

4) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

5) rozliczanie i ewidencjowanie operacji finansowych z Funduszu Pracy oraz środków z EFS,

6) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,

7) rozliczanie i ewidencjonowanie składek i świadczeń zdrowotnych bezrobotnych oraz pracowników urzędu,

8) prowadzenie windykacji wierzytelności z Funduszu Pracy i z EFS,

9) sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań dotyczących wykorzystania środków Funduszu Pracy i EFS,

10) przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej Funduszu Pracy i EFS,

11) kontrola dyscypliny budżetowej,

12) kontrola dyscypliny wydatków Funduszu Pracy i EFS,

13) bieżące kontrolowanie,

14) sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów,

15) ewidencja i rozliczanie zadań zleconych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

2. Dział przy oznakowaniu spraw używa symbolu FK.











§ 16



1. Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno - Administracyjnego w szczególności należy:

1) obsługa sekretariatu PUP,

1) opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP,

2) opracowanie regulaminu pracy PUP,

3) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego PUP,

4) opracowanie projektów planu pracy,

5) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP oraz obsługa PRZ,

6) gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora PUP,

7) planowanie i realizacja kontroli wewnętrznej,

8) prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP,

9) zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników,

10) prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników,

11) organizacja naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,

12) obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

13) kontrola dyscypliny pracy,

14) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,

15) opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP,

16) opracowanie planu szkoleń pracowników PUP,

17) opracowanie planu urlopów pracowników PUP

18) organizowanie kursów i szkoleń,

19) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych pracowników PUP,

20) zgłoszenie do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodzin pracowników PUP,

21) wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników PUP i ich członków rodzin,

22) prowadzenie spraw bhp i p.poż. w PUP,

23) administrowanie majątkiem PUP,

24) zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno-biurowe,

25) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby PUP,

26) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych,

27) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,

28) nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania,

29) administrowanie siecią komputerową i bazą danych,

30) tworzenie bazy danych statystycznych,

31) przygotowanie raportów,

32) analiza określonych danych,

33) przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,

34) opracowanie analiz i sprawozdań dotyczących rynku pracy,

35) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej,

36) archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP,

37) archiwizowanie dokumentów dotyczących bezrobotnych,

38) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

39) utrzymywanie czystości pomieszczeń biurowych.

2. Dział przy oznakowaniu spraw używa symbolu OA.











§ 17



Wykaz zadań szczegółowych dla poszczególnych stanowisk pracy zawierają zakresy

czynności określone przez Dyrektora PUP.



Rozdział VI


Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy

w Wieruszowie




§ 18



1. Czas pracy pracowników PUP nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

2. Ustala się następujący rozkład czasu pracy pracowników PUP:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

2) wszystkie soboty są wolne od pracy.

3. Dyrektor i Kierownicy Działów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 15.00.

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków powinna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP.





§ 19



1. PUP prowadzi rejestr skarg i wniosków jeden dla całego PUP, oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolem:

a) s - skarga,

b) w - wniosek.

2. Skargi i wnioski są rejestrowane przez Dział Organizacyjno - Administracyjny PUP.

3. Skargi i wnioski rozpatrują Kierownicy Działów według właściwości rzeczowej oraz

Dyrektor PUP

4.Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor PUP.











Rozdział VII



Organizowanie działalności kontrolnej



§ 20



1. System kontroli określa regulamin kontroli wewnętrznej.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje Dyrektor i Kierownicy Działów.





Rozdział VIII



Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych



§ 21



1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego jak i również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują jednoosobowo

1) Dyrektor PUP,

2) Główny Księgowy,

3) Inne upoważnione osoby - w ramach upoważnień imiennych udzielonych przez Dyrektora PUP.

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją.



§ 22



1. Decyzje administracyjne, postanowienia, zaświadczenia w imieniu Starosty podpisuje Dyrektor PUP lub upoważniona osoba, na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty na wniosek Dyrektora PUP

2. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązująca instrukcja kancelaryjna.







Rozdział IX



Postanowienia końcowe



§ 23



Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP rozstrzyga Dyrektor PUP.



§ 24



Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.














Informacja wytworzona przez:
Dominik Ponitka , w dniu:  04‑04‑2008 09:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Ponitka , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2008 12:24:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive