Statut


Załącznik do

Uchwały Nr 1................

Rady Powiatu WieruszowskiegoSTATUT

Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie

Rozdział I


Postanowienia ogólne


§ 11. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami.);

2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 99 z póź. zmianami);

3) ustawy z dnia 22 marca 1990r., o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1593 z póź. zmianami);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z póź. zmianami);

5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104);

6) niniejszego statutu.

§ 21.Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie zwany dalej PUP stanowi jednostkę organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2.Siedziba PUP znajduje się w Wieruszowie .

3.PUP swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu wieruszowskiego.

Rozdział II


Cele i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie
§ 31. Przedmiotem podstawowej działalności PUP jest w szczególności:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,

3) udzielanie pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

4) inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,

5) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

6) inicjowanie, wdrażanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,

7) inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,

8) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia,

9) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami z którymi Unia zawarła umowy o swobodzie przepływu osób a w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,

10) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw z którymi Unia zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,

11) realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozdział IIIOrganizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie§ 41.Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor powołany przez Starostę.

2. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3.Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić Dyrektora PUP lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.§ 51.Szczegółowy zakres działania PUP, w tym strukturę organizacyjną, określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.Rozdział IVGospodarka Finansowa
§ 61.PUP jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 249 poz. 2104).

2.Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy.

3.Księgowość PUP jest prowadzona zgodnie z przepisami w ramach zasad stosowanych w rachunkowości budżetowej.§ 71. PUP używa podłużnej pieczęci o następującej treści: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie z aktualnym adresem.§ 81.Zmiana w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


Informacja wytworzona przez:
Dominik Ponitka , w dniu:  04‑04‑2008 09:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dominik Ponitka , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2008 12:41:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive